Projectes del grup Oxygastra

Oxygastra té, actualment, diverses línies de treball: elaboració de l’Atles dels Odonats de Catalunya; programes de seguiment estandarditzat d’odonats; assessorament a grups naturalistes i associacions d’estudi de la natura; xerrades a escoles, instituts i altres centres d’ensenyament; col•laboració i participació en programes estatals i internacionals sobre odonats (ŕrees de distribució, protecció,...).

 

Projecte d’ús d’odonats com a bioindicadors (projecte OB)

El 2009 endeguem el projecte de seguiment d’odonats bioindicadors. Es tracta de fer un seguiment estandarditzat de dues espècies indicadores de la qualitat ecològica de l’aigua de rius i rieres, Boyeria irene i Cordulegaster boltonii, i d’una espècie sensible a l’alteració del seu hàbitat, Calopteryx virgo meridionalis, que viu en medis similars a les anteriors. És un projecte obert a la participació de totes aquelles persones que puguin estar interessades. Tres cops l’any es realitzaran comptatges d’adults i d’exúvies; s’avaluarà l’evolució de l’estat de les poblacions de les espècies implicades i la qualitat ecològica i estat de conservació dels medis seleccionats per portar a terme aquest projecte.
Els interessats trobaran tota la informació necessària, material de suport, etc... en l’apartat corresponent de la web d’Oxygastra.

Cliqueu aquí per a més informació.

 


Atles dels Odonats de Catalunya

 

Quan es va formar Oxygastra, vàrem veure clar que un dels objectius principals seria la realització d’un Atles que contindria informació sobre la distribució a Catalunya de les diferents espècies, així com informació sobre hàbitat, ecologia, etc. Per portar a terme aquest projecte, hem desenvolupat una base de dades que recull totes les referències bibliogràfiques amb cites catalanes, així com dades de col·leccions particulars, col·leccions de museus i dades inèdites que hem anat aconseguint. A hores d’ara, amb dades actualitzades a 2006, disposem de 8.064 registres, corresponents a 239 quadrícules UTM de 10x10 km i una cobertura del 63% del territori català. Les previsions són de concloure l’Atles en dos anys. Mentre duri el projecte, tenim un butlletí informatiu on aniran apareixent les informacions més rellevants relacionades amb l’elaboració de l’Atles, butlletí que es pot consultar a l’apartat “Butlletins Atles” de la nostra web.


Programes de seguiment estandarditzat d’odonats  

 

Fa un any iniciàrem quatre itineraris de seguiment estandarditzat de poblacions d’odonats, al Delta de l’Ebre, a la riera d’Òdena (l’Anoia), a l’estany de Banyoles, i a Can Jordà (la Garrotxa). Es tracta de programes de seguiment semblants al conegut CBMS (Catalan Butterfly Monitoring Scheme). Volem continuar amb aquests itineraris, i ampliar-los amb dos més.


Assessorament a grups naturalistes i a associacions d’estudi de la natura

 

Oxygastra està a disposició d’aquells grups naturalistes que necessitin assessorament sobre qualsevol tema relacionat amb el món dels odonats. Participem amb aquests grups en sortides de descoberta dels odonats, xerrades i presentacions power-point; col·laborem en realitzar estudis i seguiments d’odonats, etc.


Xerrades a centres d’ensenyament

 

Un dels objectius més importants que tenim és fer arribar a quantes més persones millor, l’increïble món de les libèl·lules i espiadimonis. Per fer-ho, el nostre grup té muntada una presentació power-point específica per a centres d’ensenyament, que oferim de forma gratuïta a aquelles escoles i instituts que la sol·licitin. L’activitat, que es pot adequar a diferents nivells educatius, mostra l’anatomia dels odonats, així com la seva forma de vida i característiques interessants del seu extraordinari comportament.


Col·laboració amb programes estatals i internacionals

 

Volem ampliar la nostra activitat participant en programes d’estudi d’odonats d’abast estatal i europeu. Per exemple, el nostre grup col·labora en el projecte europeu de cartografiat dels odonats d’Europa.