Enemics naturals

   

Al marge de les pròpies libèl·lules, un ampli ventall d’organismes s’alimenten d’odonats. Animals diminuts, com protozous i invertebrats actuen com a paràsits d’ous, larves i adults. Uns dels més comuns i que podem observar a ull nu, són els àcars ectoparàsits (gènere Arrenurus). Ataquen nombroses espècies d’odonats, especialment zigòpters, i tot i que no causen la seva mort, els debiliten i redueixen la seva longevitat.

Els vertebrats són els principals depredadors d’adults i larves. Molts zigòpters són devorats per peixos, amfibis i aus arran d’aigua, especialment femelles i tàndems durant l’oviposició. Alguns ocells capturen libèl·lules en vol, essent els abellerols i falcons especialment hàbils com a depredadors de grans anisòpters. Pel que fa als invertebrats, diverses aranyes atrapen odonats amb les seves teranyines. Xinxes aquàtiques, asílids (dípters) i algunes vespes són els principals insectes que ataquen i consumeixen odonats.

 

Sympetrum fonscolombii

Ben embolicadet per menjar per sopar. Illes Columbretes.

Pyrrhosoma nymphula

Àcars ectoparàsits (Arrenurus sp) adherits al tòrax d'un mascle

Coenagrion puella

C. puella capturada per un araneid

Coenagrion puella

Sabaters (F.Gerridae) depredant una femella que feia la posta.

Sympetrum fonscolombii

El pitjor enemic, el cotxe.

Enallagma cyathigerum

Femella capturada per Drosera